All Relations between Cognitive Dysfunction and synaptic plasticity

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Xiaoyu Wang, Qian Pang, Jiangqi Hu, Bin Luo, Yunping Lu, Xu Sun, Shixiang Meng, Qingsong Jian. Cognitive decline in Sprague-Dawley rats induced by neuroplasticity changes after occlusal support loss. CNS neuroscience & therapeutics. vol 30. issue 6. 2024-06-20. PMID:38898731. while research has delved into the possible mechanisms behind the loss of teeth leading to cognitive dysfunction, there are few studies on the plasticity of sensory neural pathway after tooth loss, and the changes in related indicators of synaptic plasticity still need to be further explored. 2024-06-20 2024-06-22 rat
Xi Yu, Jun Guo, Yueyang Song, Bin Wei, Yajun Shi, Yan Zhao, Zejun Zhao, Qinqin Gao, Bin Wang, Miao Su. HDAC1/2/3-mediated downregulation of neurogranin is involved in cognitive impairment in offspring exposed to maternal subclinical hypothyroidism. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology. vol 38. issue 12. 2024-06-12. PMID:38865202. in addition, administration of ms-275 (an hdac1/2/3-specific inhibitor) to sch offspring alleviated impaired synaptic plasticity and cognitive dysfunction in offspring. 2024-06-12 2024-06-15 mouse
Wei-Feng Wu, Chen Chen, Jia-Tao Lin, Xin-Hao Jiao, Wei Dong, Jie Wan, Qiang Liu, Yong-Kang Qiu, Ao Sun, Yi-Qi Liu, Chun-Hui Jin, He Huang, Hui Zheng, Cheng-Hua Zhou, Yu-Qing W. Impaired synaptic plasticity and decreased glutamatergic neuron excitability induced by SIRT1/BDNF downregulation in the hippocampal CA1 region are involved in postoperative cognitive dysfunction. Cellular & molecular biology letters. vol 29. issue 1. 2024-05-23. PMID:38783169. impaired synaptic plasticity and decreased glutamatergic neuron excitability induced by sirt1/bdnf downregulation in the hippocampal ca1 region are involved in postoperative cognitive dysfunction. 2024-05-23 2024-05-27 mouse
Yanru Li, Qiao Dang, Yue Shen, Linxin Guo, Chunlei Liu, Dan Wu, Li Fang, Yue Leng, Weihong Mi. Correction: Therapeutic effects of a walnut-derived peptide on NLRP3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in T2DM mice. Food & function. 2024-04-22. PMID:38646732. correction: therapeutic effects of a walnut-derived peptide on nlrp3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in t2dm mice. 2024-04-22 2024-04-24 mouse
Yanru Li, Qiao Dang, Yue Shen, Linxin Guo, Chunlei Liu, Dan Wu, Li Fang, Yue Leng, Weihong Mi. Correction: Therapeutic effects of a walnut-derived peptide on NLRP3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in T2DM mice. Food & function. 2024-04-22. PMID:38646732. correction for 'therapeutic effects of a walnut-derived peptide on nlrp3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in t2dm mice' by yanru li 2024-04-22 2024-04-24 mouse
Guopeng Chen, Yuhui Zhang, Ruiling Li, Liuyin Jin, Keke Hao, Jingtong Rong, Hao Duan, Yiwei Du, Lihua Yao, Dan Xiang, Zhongchun Li. Environmental enrichment attenuates depressive-like behavior in maternal rats by inhibiting neuroinflammation and apoptosis and promoting neuroplasticity. Neurobiology of stress. vol 30. 2024-03-25. PMID:38524250. maternal rats subjected to ms developed depression-like behavior and cognitive dysfunction together with evidence of significant neuroinflammation including microglia activation, neuronal apoptosis, and impaired synaptic plasticity. 2024-03-25 2024-03-27 rat
Juan Wang, Qiuyun Wang, Yifei Fu, Min Lu, Liang Chen, Zhiheng Liu, Xiaohan Fu, Xiyu Du, Buwei Yu, Han Lu, Wenguo Cu. Swimming short fibrous nasal drops achieving intraventricular administration. Science bulletin. 2024-03-24. PMID:38522998. in vivo, luciferase-labelled swimming short fibrous nasal drops delivered an lrrk2 inhibitor to the brain through the nasal mucosa, alleviating cognitive dysfunction caused by sepsis-associated encephalopathy by inhibiting microglial inflammation and improving synaptic plasticity. 2024-03-24 2024-03-27 Not clear
Jianxiong Gui, Mingdan Xie, Lingman Wang, Bing Tian, Benke Liu, Hengsheng Chen, Li Cheng, Dishu Huang, Ziyao Han, Xiaoyue Yang, Jie Liu, Li Jian. Protective effects of docosahexaenoic acid supplementation on cognitive dysfunction and hippocampal synaptic plasticity impairment induced by early postnatal PM2.5 exposure in young rats. Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology. 2024-03-09. PMID:38459987. protective effects of docosahexaenoic acid supplementation on cognitive dysfunction and hippocampal synaptic plasticity impairment induced by early postnatal pm2.5 exposure in young rats. 2024-03-09 2024-03-12 rat
Jianxiong Gui, Mingdan Xie, Lingman Wang, Bing Tian, Benke Liu, Hengsheng Chen, Li Cheng, Dishu Huang, Ziyao Han, Xiaoyue Yang, Jie Liu, Li Jian. Protective effects of docosahexaenoic acid supplementation on cognitive dysfunction and hippocampal synaptic plasticity impairment induced by early postnatal PM2.5 exposure in young rats. Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology. 2024-03-09. PMID:38459987. in summary, our findings demonstrated that supplementation of dha effectively mitigated the cognitive dysfunction and synaptic plasticity impairment induced by early postnatal exposure to pm2.5. 2024-03-09 2024-03-12 rat
Jie Wan, Linhui Ma, Xinhao Jiao, Wei Dong, Jiatao Lin, Yongkang Qiu, Weifeng Wu, Qiang Liu, Chen Chen, He Huang, Shuai Li, Hui Zheng, Yuqing W. Impaired synaptic plasticity and decreased excitability of hippocampal glutamatergic neurons mediated by BDNF downregulation contribute to cognitive dysfunction in mice induced by repeated neonatal exposure to ketamine. CNS neuroscience & therapeutics. vol 30. issue 2. 2024-02-09. PMID:38332635. impaired synaptic plasticity and decreased excitability of hippocampal glutamatergic neurons mediated by bdnf downregulation contribute to cognitive dysfunction in mice induced by repeated neonatal exposure to ketamine. 2024-02-09 2024-02-11 mouse
Yanru Li, Qiao Dang, Yue Shen, Linxin Guo, Chunlei Liu, Dan Wu, Li Fang, Yue Leng, Weihong Mi. Therapeutic effects of a walnut-derived peptide on NLRP3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in T2DM mice. Food & function. 2024-02-07. PMID:38323487. therapeutic effects of a walnut-derived peptide on nlrp3 inflammasome activation, synaptic plasticity, and cognitive dysfunction in t2dm mice. 2024-02-07 2024-02-09 mouse
He Huang, Ning Wang, Jia-Tao Lin, Yong-Kang Qiu, Wei-Feng Wu, Qiang Liu, Chen Chen, Hai-Bi Wang, Yan-Ping Liu, Wei Dong, Jie Wan, Hui Zheng, Cheng-Hua Zhou, Yu-Qing W. Repeated Ketamine Anesthesia during the Neonatal Period Impairs Hippocampal Neurogenesis and Long-Term Neurocognitive Function by Inhibiting Mfn2-Mediated Mitochondrial Fusion in Neural Stem Cells. Molecular neurobiology. 2024-01-10. PMID:38200350. preconditioning with lv-mfn2 improved long-term cognitive dysfunction after repeated neonatal ketamine exposure by reversing the inhibitory effect of ketamine on synaptic plasticity in the hippocampal dg. 2024-01-10 2024-01-13 rat
Siyi Han, Xiaoman Yuan, Fengtian Zhao, Anne Manyande, Feng Gao, Jie Wang, Wen Zhang, Xuebi Tia. Activation of LXRs alleviates neuropathic pain-induced cognitive dysfunction by modulation of microglia polarization and synaptic plasticity via PI3K/AKT pathway. Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.]. 2024-01-06. PMID:38183431. activation of lxrs alleviates neuropathic pain-induced cognitive dysfunction by modulation of microglia polarization and synaptic plasticity via pi3k/akt pathway. 2024-01-06 2024-01-09 Not clear
Qiong Xiang, Jia-Sheng Tao, Chuan-Jun Fu, Li-Xiu Liao, Li-Ni Liu, Jing Deng, Xian-Hui L. The integrated analysis and underlying mechanisms of FNDC5 on diabetic induced cognitive deficits. International journal of geriatric psychiatry. vol 39. issue 1. 2024-01-01. PMID:38161286. chronic hyperglycemia is considered as an important factor to promote the neurodegenerative process of brain, and the synaptic plasticity as well as heterogeneity of hippocampal cells are thought to be associated with cognitive dysfunction in the early process of neurodegeneration. 2024-01-01 2024-01-05 Not clear
Xu Qian, Zuo-Dong Zhong, Yao Zhang, Li-Qin Qiu, Hui-Jun Ta. Fluoxetine mitigates depressive-like behaviors in mice via anti-inflammation and enhancing neuroplasticity. Brain research. 2023-12-15. PMID:38101693. based on these results, fluoxetine has been demonstrated effectively to ameliorate depressive mood and cognitive dysfunction, possibly through the enhancement of synaptic plasticity. 2023-12-15 2023-12-18 mouse
Duan Feng, Yu Zhao, Wei Li, Xuechao Li, Jixiang Wan, Fangjun Wan. Copper neurotoxicity: Induction of cognitive dysfunction: A review. Medicine. vol 102. issue 48. 2023-12-05. PMID:38050287. neuroinflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction, impaired synaptic plasticity, and lack of neurotrophic support are involved in copper-induced cognitive dysfunction. 2023-12-05 2023-12-10 Not clear
Yuan Wang, A-Ni Zheng, Huan Yang, Qiang Wang, Biao Dai, Jia-Ju Wang, Yi-Tong Wan, Zhi-Bin Liu, Si-Yang Li. Olfactory Three-Needle Electroacupuncture Improved Synaptic Plasticity and Gut Microbiota of SAMP8 Mice by Stimulating Olfactory Nerve. Chinese journal of integrative medicine. 2023-11-24. PMID:37999886. to investigate the effects and mechanisms of olfactory three-needle (otn) electroacupuncture (ea) stimulation of the olfactory system on cognitive dysfunction, synaptic plasticity, and the gut microbiota in senescence-accelerated mouse prone 8 (samp8) mice. 2023-11-24 2023-11-29 mouse
Yansong Li, Tao Jiang, Mengyu Du, Shuxuan He, Ning Huang, Bo Cheng, Chaoying Yan, Wenxin Tang, Wei Gao, Hongyan Guo, Qiao Li, Qiang Wan. Ketohexokinase-dependent metabolism of cerebral endogenous fructose in microglia drives diabetes-associated cognitive dysfunction. Experimental & molecular medicine. 2023-11-01. PMID:37907746. inhibiting fructose metabolism via ketohexokinase depletion reduces microglial activation, leading to the restoration of mitochondrial homeostasis, recovery of structural synaptic plasticity, improvement of ca1 pyramidal neuron electrophysiology and alleviation of cognitive dysfunction. 2023-11-01 2023-11-08 mouse
Qiong Xiang, Jia-Sheng Tao, Shuai Dong, Xiao-Lin Liu, Liang Yang, Li-Ni Liu, Jing Deng, Xian-Hui L. Heterogeneity and synaptic plasticity analysis of hippocampus based on db Psychoneuroendocrinology. vol 159. 2023-10-28. PMID:37898037. heterogeneity and synaptic plasticity analysis of hippocampus based on db chronic hyperglycemia can cause changes in synaptic plasticity of hippocampal cells, which has accelerated the pathological process of cognitive dysfunction. 2023-10-28 2023-11-08 Not clear
Yanping Liu, Qiang Liu, Haibi Wang, Yongkang Qiu, Jiatao Lin, Weifeng Wu, Ning Wang, Wei Dong, Jie Wan, Chen Chen, Shuai Li, Hui Zheng, Yuqing W. Hippocampal synaptic plasticity injury mediated by SIRT1 downregulation is involved in chronic pain-related cognitive dysfunction. CNS neuroscience & therapeutics. 2023-08-18. PMID:37592394. hippocampal synaptic plasticity injury mediated by sirt1 downregulation is involved in chronic pain-related cognitive dysfunction. 2023-08-18 2023-09-07 Not clear