All Relations between Subarachnoid Hemorrhage and apoptosis

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Ayşenur Sümer Coşkun, Mehmet Bülbül, Tuğçe Çeker, Ahmet Özak, Gamze Tanrıöver, İnanç Elif Gürer, Hazal Tuzcu Balaban, Ethem Göksu, Mutay Asla. Protective Effects of Adropin in Experimental Subarachnoid Hemorrhage. Neuroscience. 2024-06-08. PMID:38851381. we aimed to investigate early effects of exogenously administered adropin (ad) on neurological function, endothelial nitric oxide synthase (enos) expression, nitrite/nitrate levels, oxidative stress, and apoptosis in subarachnoid hemorrhage (sah). 2024-06-08 2024-06-11 Not clear
. Retraction: Inhibition of HDAC4 attenuated JNK/c-Jun-dependent neuronal apoptosis and early brain injury following subarachnoid hemorrhage by transcriptionally suppressing MKK7. Frontiers in cellular neuroscience. vol 18. 2024-05-27. PMID:38799986. retraction: inhibition of hdac4 attenuated jnk/c-jun-dependent neuronal apoptosis and early brain injury following subarachnoid hemorrhage by transcriptionally suppressing mkk7. 2024-05-27 2024-05-31 Not clear
William Winardi, Yun-Ping Lo, Hung-Pei Tsai, Yu-Hua Huang, Tzu-Ting Tseng, Chia-Li Chun. CDDO, an Anti-Inflammatory and Antioxidant Compound, Attenuates Vasospasm and Neuronal Cell Apoptosis in Rats Subjected to Experimental Subarachnoid Hemorrhage. Current issues in molecular biology. vol 46. issue 5. 2024-05-26. PMID:38785551. cddo, an anti-inflammatory and antioxidant compound, attenuates vasospasm and neuronal cell apoptosis in rats subjected to experimental subarachnoid hemorrhage. 2024-05-26 2024-05-27 rat
Jun Mo, Budbazar Enkhjargal, Zachary D Travis, Keren Zhou, Pei Wu, Guangyu Zhang, Qiquan Zhu, Tongyu Zhang, Jianhua Peng, Weilin Xu, Umut Ocak, Yili Chen, Jiping Tang, Jianmin Zhang, John H Zhan. Corrigendum to "AVE 0991 attenuates oxidative stress and neuronal apoptosis via Mas/PKA/CREB/UCP-2 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [Redox Biol. 20 (2019) 75-86]. Redox biology. 2024-05-16. PMID:38755067. corrigendum to "ave 0991 attenuates oxidative stress and neuronal apoptosis via mas/pka/creb/ucp-2 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [redox biol. 2024-05-16 2024-05-27 rat
Hui Shi, Yuanjian Fang, Lei Huang, Ling Gao, Cameron Lenahan, Takeshi Okada, Zachary D Travis, Shucai Xie, Hong Tang, Qin Lu, Rui Liu, Jiping Tang, Yuan Cheng, John H Zhan. Corrigendum to "Activation of galanin receptor 1 with M617 attenuates neuronal apoptosis via ERK/GSK-3β/TIP60 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [Neurotherapeutics 18 (3) (2021) 1905-1921]. Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics. 2024-04-19. PMID:38641459. corrigendum to "activation of galanin receptor 1 with m617 attenuates neuronal apoptosis via erk/gsk-3β/tip60 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [neurotherapeutics 18 (3) (2021) 1905-1921]. 2024-04-19 2024-04-22 rat
Chunlei Yang, Zhiwen Jiang, Xinjie Gao, Heng Yang, Jiabin Su, Ruiyuan Weng, Wei Ni, Yuxiang G. Taurine ameliorates sensorimotor function by inhibiting apoptosis and activating A2 astrocytes in mice after subarachnoid hemorrhage. Amino acids. vol 56. issue 1. 2024-04-14. PMID:38616233. taurine ameliorates sensorimotor function by inhibiting apoptosis and activating a2 astrocytes in mice after subarachnoid hemorrhage. 2024-04-14 2024-04-17 mouse
Wenping Cheng, Boyang Wei, Wenchao Liu, Lei Jin, Shenquan Guo, Mingxiang Ding, Yanchao Liu, Haiyan Fan, Ran Li, Xin Zhang, Xuying He, Xifeng Li, Chuanzhi Dua. p97 inhibits integrated stress response-induced neuronal apoptosis after subarachnoid hemorrhage in mice by enhancing proteasome function. Experimental neurology. 2024-04-12. PMID:38609045. p97 inhibits integrated stress response-induced neuronal apoptosis after subarachnoid hemorrhage in mice by enhancing proteasome function. 2024-04-12 2024-04-15 mouse
Wenping Cheng, Boyang Wei, Wenchao Liu, Lei Jin, Shenquan Guo, Mingxiang Ding, Yanchao Liu, Haiyan Fan, Ran Li, Xin Zhang, Xuying He, Xifeng Li, Chuanzhi Dua. p97 inhibits integrated stress response-induced neuronal apoptosis after subarachnoid hemorrhage in mice by enhancing proteasome function. Experimental neurology. 2024-04-12. PMID:38609045. neuronal apoptosis is a common pathological change in early brain injury after subarachnoid hemorrhage (sah), and it is closely associated with neurological deficits. 2024-04-12 2024-04-15 mouse
Qiaowei Wu, Kaikun Yuan, Yanting Yao, Jinbiao Yao, Jiang Shao, Yuxiao Meng, Pei Wu, Huaizhang Sh. LAMC1 attenuates neuronal apoptosis via FAK/PI3K/AKT signaling pathway after subarachnoid hemorrhage. Experimental neurology. 2024-04-12. PMID:38609046. lamc1 attenuates neuronal apoptosis via fak/pi3k/akt signaling pathway after subarachnoid hemorrhage. 2024-04-12 2024-04-15 rat
Qiaowei Wu, Kaikun Yuan, Yanting Yao, Jinbiao Yao, Jiang Shao, Yuxiao Meng, Pei Wu, Huaizhang Sh. LAMC1 attenuates neuronal apoptosis via FAK/PI3K/AKT signaling pathway after subarachnoid hemorrhage. Experimental neurology. 2024-04-12. PMID:38609046. the poor prognosis in patients with subarachnoid hemorrhage (sah) is often attributed to neuronal apoptosis. 2024-04-12 2024-04-15 rat
Young Dae Cho, Hyoung Soo Byoun, Kwang Hyon Park, Young Il Won, Jeongwook Li. The Impact of Enteral Nimodipine on Endothelial Cell Apoptosis in an Animal Subarachnoid Hemorrhage Model. Neurocritical care. 2024-04-08. PMID:38589694. the impact of enteral nimodipine on endothelial cell apoptosis in an animal subarachnoid hemorrhage model. 2024-04-08 2024-04-11 Not clear
Young Dae Cho, Hyoung Soo Byoun, Kwang Hyon Park, Young Il Won, Jeongwook Li. The Impact of Enteral Nimodipine on Endothelial Cell Apoptosis in an Animal Subarachnoid Hemorrhage Model. Neurocritical care. 2024-04-08. PMID:38589694. herein, we studied the effect of enteral nimodipine on endothelial apoptosis after subarachnoid hemorrhage (sah). 2024-04-08 2024-04-11 Not clear
Hideki Kanamaru, Shiyi Zhu, Siyuan Dong, Yushin Takemoto, Lei Huang, Prativa Sherchan, Hidenori Suzuki, Jiping Tang, John H Zhan. UDP-Glucose/P2Y14 Receptor Signaling Exacerbates Neuronal Apoptosis After Subarachnoid Hemorrhage in Rats. Stroke. 2024-03-25. PMID:38525592. udp-glucose/p2y14 receptor signaling exacerbates neuronal apoptosis after subarachnoid hemorrhage in rats. 2024-03-25 2024-03-27 rat
Gang Zuo, Tongyu Zhang, Lei Huang, Camila Araujo, Jun Peng, Zachary Travis, Takeshi Okadab, Umut Ocak, Guangyu Zhang, Jiping Tang, Xiaojun Lu, John H Zhan. Corrigendum to "Activation of TGR5 with INT-777 attenuates oxidative stress and neuronal apoptosis via cAMP/PKCε/ALDH2 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [Free Radic. Biol. Med. (2019 Nov 1) 143 441-453]. Free radical biology & medicine. vol 216. 2024-03-19. PMID:38502984. corrigendum to "activation of tgr5 with int-777 attenuates oxidative stress and neuronal apoptosis via camp/pkcε/aldh2 pathway after subarachnoid hemorrhage in rats" [free radic. 2024-03-19 2024-03-23 rat
Jiaqiang Liu, Zihuan Zhang, Mengliang Zhou, Shizhang Ling, Xiaoming Zhou, Bin Yuan, Xintong Zhao, Min Qi, Yanling Han, Feiyun Qin, Zhenbao L. TREM2 Alleviates Subarachnoid Hemorrhage-Induced Brain Injury through Attenuating Neuroinflammation and Programmed Cell Death Frontiers in bioscience (Landmark edition). vol 29. issue 2. 2024-02-29. PMID:38420821. trem2 alleviates subarachnoid hemorrhage-induced brain injury through attenuating neuroinflammation and programmed cell death apoptosis and pyroptosis are two types of programmed cell death related to the neuroinflammatory reaction after subarachnoid hemorrhage (sah). 2024-02-29 2024-03-02 Not clear
Yan Wu, Yao Xu, Jingshan Sun, Kun Dai, Zhong Wang, Jian Zhan. Inhibiting RIPK1-driven neuroinflammation and neuronal apoptosis mitigates brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage. Experimental neurology. 2024-01-30. PMID:38290652. inhibiting ripk1-driven neuroinflammation and neuronal apoptosis mitigates brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage. 2024-01-30 2024-02-02 mouse
Yan Wu, Yao Xu, Jingshan Sun, Kun Dai, Zhong Wang, Jian Zhan. Inhibiting RIPK1-driven neuroinflammation and neuronal apoptosis mitigates brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage. Experimental neurology. 2024-01-30. PMID:38290652. neuroinflammation and neuronal apoptosis are two pivotal factors in the pathogenesis of brain injury following subarachnoid hemorrhage (sah). 2024-01-30 2024-02-02 mouse
Fumi Nakano, Hideki Kanamaru, Fumihiro Kawakita, Lei Liu, Yoshinari Nakatsuka, Hirofumi Nishikawa, Takeshi Okada, Hidenori Suzuk. Epidermal Growth Factor Receptor Mediates Neuronal Apoptosis After Subarachnoid Hemorrhage in Mice. Stroke. 2023-05-08. PMID:37154060. epidermal growth factor receptor mediates neuronal apoptosis after subarachnoid hemorrhage in mice. 2023-05-08 2023-08-14 mouse
Fumi Nakano, Hideki Kanamaru, Fumihiro Kawakita, Lei Liu, Yoshinari Nakatsuka, Hirofumi Nishikawa, Takeshi Okada, Hidenori Suzuk. Epidermal Growth Factor Receptor Mediates Neuronal Apoptosis After Subarachnoid Hemorrhage in Mice. Stroke. 2023-05-08. PMID:37154060. early brain injury including neuronal apoptosis is a main contributor to neurological deterioration after subarachnoid hemorrhage (sah). 2023-05-08 2023-08-14 mouse
Ali Akar, Rahime Özlem Öztopuz, Başak Büyük, Mehmet Akif Ovali, Damla Aykora, Ümit Ali Malço. Neuroprotective Effects of Piceatannol on Olfactory Bulb Injury after Subarachnoid Hemorrhage. Molecular neurobiology. 2023-03-18. PMID:36933146. in this study, we aimed to investigate the potential therapeutic effects of pic on ob injury following sah at molecular mechanism based on sirt1, inflammatory (tnf-α, il1-β, nf-κb, il-6, tlr4), and apoptosis (p53, bax, bcl-2, caspase-3)-related gene expression markers and histopathology level; 27 male wistar albino rats were used in a pre-chiasmatic subarachnoid hemorrhage model. 2023-03-18 2023-08-14 rat