All Relations between Ischemic Stroke and hmgb1

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Zhenbao Liu, Weixia Yang, Jianxin Chen, Qian Wan. Circulating HMGB1 in acute ischemic stroke and its association with post-stroke cognitive impairment. PeerJ. vol 12. 2024-05-06. PMID:38708343. circulating hmgb1 in acute ischemic stroke and its association with post-stroke cognitive impairment. 2024-05-06 2024-05-08 Not clear
Zhenbao Liu, Weixia Yang, Jianxin Chen, Qian Wan. Circulating HMGB1 in acute ischemic stroke and its association with post-stroke cognitive impairment. PeerJ. vol 12. 2024-05-06. PMID:38708343. circulating levels of hmgb1 could potentially serve as a prognostic indicator for the onset of cognitive impairment following ischemic stroke. 2024-05-06 2024-05-08 Not clear
Si-Yi Xu, Jun-Qiu Jia, Min Sun, Xin-Yu Bao, Sheng-Nan Xia, Shu Shu, Pin-Yi Liu, Sen-Lin Ji, Lei Ye, Xiang Cao, Yun X. QHRD106 ameliorates ischemic stroke injury as a long-acting tissue kallikrein preparation. iScience. vol 26. issue 7. 2023-07-27. PMID:37496671. mechanistically, qhrd106 reduced high-mobility group box 1 (hmgb1)-induced apoptosis and inflammation after ischemic stroke 2023-07-27 2023-08-14 Not clear
Luying Qiu, Long Li, Zhiyi He, Fang Liu, Shumin Deng, Yanzhe Wan. Association between HMGB1 genetic variants and ischemic stroke susceptibility, onset age, and recurrence risk among Chinese Han individuals. American journal of translational research. vol 15. issue 5. 2023-06-12. PMID:37303653. the high-mobility group box 1 (hmgb1) protein showed a connection with the occurrence and development of ischemic stroke. 2023-06-12 2023-08-14 Not clear
Luying Qiu, Long Li, Zhiyi He, Fang Liu, Shumin Deng, Yanzhe Wan. Association between HMGB1 genetic variants and ischemic stroke susceptibility, onset age, and recurrence risk among Chinese Han individuals. American journal of translational research. vol 15. issue 5. 2023-06-12. PMID:37303653. association between hmgb1 genetic variants and ischemic stroke susceptibility, onset age, and recurrence risk among chinese han individuals. 2023-06-12 2023-08-14 Not clear
Bin Gao, Shuwen Wang, Jiangfeng Li, Nannan Han, Hanming Ge, Gejuan Zhang, Mingze Chan. HMGB1, angel or devil, in ischemic stroke. Brain and behavior. 2023-04-17. PMID:37062906. however, the precise role of hmgb1 in ischemic stroke remains to be elucidated. 2023-04-17 2023-08-14 Not clear
Bin Gao, Shuwen Wang, Jiangfeng Li, Nannan Han, Hanming Ge, Gejuan Zhang, Mingze Chan. HMGB1, angel or devil, in ischemic stroke. Brain and behavior. 2023-04-17. PMID:37062906. hmgb1, angel or devil, in ischemic stroke. 2023-04-17 2023-08-14 Not clear
Bin Gao, Shuwen Wang, Jiangfeng Li, Nannan Han, Hanming Ge, Gejuan Zhang, Mingze Chan. HMGB1, angel or devil, in ischemic stroke. Brain and behavior. 2023-04-17. PMID:37062906. high-mobility group box 1 protein (hmgb1) is extensively involved in causing ischemic stroke, pathological damage of ischemic brain injury, and neural tissue repair after ischemic brain injury. 2023-04-17 2023-08-14 Not clear
Nivedita L Rao, Greeshma B Kotian, Jeevan K Shetty, Bhaskara P Shelley, Mackwin Kenwood Dmello, Eric C Lobo, Suchetha Padar Shankar, Shellette D Almeida, Saiqa R Sha. Receptor for Advanced Glycation End Product, Organ Crosstalk, and Pathomechanism Targets for Comprehensive Molecular Therapeutics in Diabetic Ischemic Stroke. Biomolecules. vol 12. issue 11. 2022-11-24. PMID:36421725. this scoping review maps evidence on the key roles of ages, rages, other ligands such as leukotriene b4 (ltb4), high-mobility group box 1 (hmgb1) nuclear protein, brain-kidney-muscle crosstalk, alternate pathomechanisms in neurodegeneration, and cognitive decline related to diabetic ischemic stroke. 2022-11-24 2023-08-14 Not clear
Yan E, Qiwen Deng, Guomei Shi, Zhongyuan Li, Chengfang Liu, Siyu Wang, Huiwen Lian, Haiming Cao, Xiaohao Zhang, Yingdong Zhang, Pengyu Gong, Teng Jian. The Association between High Mobility Group Box 1 and Stroke-Associated Pneumonia in Acute Ischemic Stroke Patients. Brain sciences. vol 12. issue 11. 2022-11-24. PMID:36421903. this study aimed to investigate the association between high-mobility-group box 1 (hmgb1) and stroke-associated pneumonia (sap) in acute ischemic stroke (ais) patients. 2022-11-24 2023-08-14 Not clear
Lulu Jin, Zhixin Zhu, Liangjie Hong, Zhefeng Qian, Fang Wang, Zhengwei Ma. ROS-responsive 18β-glycyrrhetic acid-conjugated polymeric nanoparticles mediate neuroprotection in ischemic stroke through HMGB1 inhibition and microglia polarization regulation. Bioactive materials. vol 19. 2022-04-13. PMID:35415314. ros-responsive 18β-glycyrrhetic acid-conjugated polymeric nanoparticles mediate neuroprotection in ischemic stroke through hmgb1 inhibition and microglia polarization regulation. 2022-04-13 2023-08-13 mouse
Philipp Hendrix, Andrea Berger, Thomas N Person, Mudit Gupta, Ramin Zand, Jiang Li, Vida Abedi, Oded Goren, Clemens M Schirmer, Christoph J Griessenaue. Erratum to "Sex-specific association of RAGE and HMGB1 genotype variations with susceptibility to ischemic stroke in Caucasians" [J. Clin. Neurosci. 94C (2021) 328-331]. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia. 2022-01-31. PMID:35094934. erratum to "sex-specific association of rage and hmgb1 genotype variations with susceptibility to ischemic stroke in caucasians" [j. clin. 2022-01-31 2023-08-13 Not clear
Philipp Hendrix, Andrea Berger, Thomas N Person, Mudit Gupta, Ramin Zand, Jiang Li, Vida Abedi, Oded Goren, Clemens M Schirmer, Christoph J Griessenaue. Sex-specific association of RAGE and HMGB1 genotype variations with susceptibility to ischemic stroke in Caucasians. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia. vol 94. 2021-12-05. PMID:34863459. sex-specific association of rage and hmgb1 genotype variations with susceptibility to ischemic stroke in caucasians. 2021-12-05 2023-08-13 Not clear
Philipp Hendrix, Andrea Berger, Thomas N Person, Mudit Gupta, Ramin Zand, Jiang Li, Vida Abedi, Oded Goren, Clemens M Schirmer, Christoph J Griessenaue. Sex-specific association of RAGE and HMGB1 genotype variations with susceptibility to ischemic stroke in Caucasians. Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia. vol 94. 2021-12-05. PMID:34863459. the role of genotype variants of hmgb1 and rage in susceptibility to acute ischemic stroke remains inconclusive. 2021-12-05 2023-08-13 Not clear
Wanying Shan, Liang Xu, Zhuoyin Qiu, Jingwen Wang, Jiaxing Shao, Jie Feng, Jie Zha. Increased high-mobility group box 1 levels are associated with depression after acute ischemic stroke. Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology. 2021-11-20. PMID:34800198. increased high-mobility group box 1 (hmgb1) levels were found in patients after acute ischemic stroke. 2021-11-20 2023-08-13 Not clear
Hansen Chen, Binghe Guan, Bin Wang, Haiwei Pu, Xiaoyu Bai, Xi Chen, Jihong Liu, Caiming Li, Jinhua Qiu, Dan Yang, Kejian Liu, Qi Wang, Suhua Qi, Jiangang She. Glycyrrhizin Prevents Hemorrhagic Transformation and Improves Neurological Outcome in Ischemic Stroke with Delayed Thrombolysis Through Targeting Peroxynitrite-Mediated HMGB1 Signaling. Translational stroke research. vol 11. issue 5. 2021-07-19. PMID:31872339. glycyrrhizin prevents hemorrhagic transformation and improves neurological outcome in ischemic stroke with delayed thrombolysis through targeting peroxynitrite-mediated hmgb1 signaling. 2021-07-19 2023-08-13 Not clear
Seung-Woo Kim, Ja-Kyeong Le. Role of HMGB1 in the Interplay between NETosis and Thrombosis in Ischemic Stroke: A Review. Cells. vol 9. issue 8. 2021-03-31. PMID:32731558. role of hmgb1 in the interplay between netosis and thrombosis in ischemic stroke: a review. 2021-03-31 2023-08-13 Not clear
Jia Wang, Yu Jiang, Dan Zeng, Wensheng Zhou, Xiuqin Hon. Prognostic value of plasma HMGB1 in ischemic stroke patients with cerebral ischemia-reperfusion injury after intravenous thrombolysis. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association. vol 29. issue 9. 2020-11-02. PMID:32807461. prognostic value of plasma hmgb1 in ischemic stroke patients with cerebral ischemia-reperfusion injury after intravenous thrombolysis. 2020-11-02 2023-08-13 Not clear
Jia Wang, Yu Jiang, Dan Zeng, Wensheng Zhou, Xiuqin Hon. Prognostic value of plasma HMGB1 in ischemic stroke patients with cerebral ischemia-reperfusion injury after intravenous thrombolysis. Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association. vol 29. issue 9. 2020-11-02. PMID:32807461. to investigate the value of plasma high mobility group box protein 1 (hmgb1) in evaluating the prognosis of cerebral ischemia-reperfusion injury (ciri) in ischemic stroke patients. 2020-11-02 2023-08-13 Not clear
Yingze Ye, Zhi Zeng, Tong Jin, Hongfei Zhang, Xiaoxing Xiong, Lijuan G. The Role of High Mobility Group Box 1 in Ischemic Stroke. Frontiers in cellular neuroscience. vol 13. 2020-09-29. PMID:31001089. acting as an endogenous danger-associated molecular pattern (damp) protein, hmgb1 mediates cerebral inflammation and brain injury and participates in the pathogenesis of ischemic stroke. 2020-09-29 2023-08-13 Not clear