All Relations between Hearing Loss, Noise-Induced and pigs

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Retraction: Ectopic expression of ROR1 prevents cochlear hair cell loss in guinea pigs with noise-induced hearing loss. Journal of cellular and molecular medicine. vol 28. issue 4. 2024-02-10. PMID:38339763. retraction: ectopic expression of ror1 prevents cochlear hair cell loss in guinea pigs with noise-induced hearing loss. 2024-02-10 2024-02-12 Not clear
Vinay Parameshwarappa, Marina Siponen, Isabelle Watabe, Alaa Karkaba, Alex Galazyuk, Arnaud Noreñ. Noise-Induced Hearing Loss Alters Potassium-Chloride CoTransporter KCC2 and GABA Inhibition in the auditory centers. Research square. 2023-10-27. PMID:37886592. here, we investigated the putative role of gabaergic neurotransmission in this mechanism after a noise-induced hearing loss larger than 50 db in high frequencies in guinea pigs. 2023-10-27 2023-11-08 Not clear
Jun Zhang, Wei Zhang, Qinliang Zhan. Ectopic expression of ROR1 prevents cochlear hair cell loss in guinea pigs with noise-induced hearing loss. Journal of cellular and molecular medicine. vol 24. issue 16. 2021-09-20. PMID:34008309. ectopic expression of ror1 prevents cochlear hair cell loss in guinea pigs with noise-induced hearing loss. 2021-09-20 2023-08-13 Not clear
Fereshte Bagheri, Mahbubeh Sheikhzadeh, Ahmadreza Raisi, Mohammad Kamali, Mohammad Farida. The impact of carbon monoxide inhalation on developing noise-induced hearing loss in guinea pigs. Medical gas research. vol 10. issue 3. 2021-07-29. PMID:33004707. the impact of carbon monoxide inhalation on developing noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2021-07-29 2023-08-13 Not clear
Na Sai, Xi Shi, Yan Zhang, Qing-Qing Jiang, Fei Ji, Shuo-Long Yuan, Wei Sun, Wei-Wei Guo, Shi-Ming Yang, Wei-Ju Ha. Involvement of Cholesterol Metabolic Pathways in Recovery from Noise-Induced Hearing Loss. Neural plasticity. vol 2020. 2021-06-30. PMID:32617095. the objective of this study was to explore the molecular mechanisms of acute noise-induced hearing loss and recovery of steady-state noise-induced hearing loss using miniature pigs. 2021-06-30 2023-08-13 Not clear
Yu Li, Ru Zhang, Xuanyi Li, Wei Li, Yi Lu, Chunfu Da. The preparation of dexamethasone sodium phosphate multivesicular liposomes thermosensative hydrogel and its impact on noise-induced hearing loss in the Guinea pigs. Experimental cell research. vol 387. issue 1. 2020-10-26. PMID:31812471. the preparation of dexamethasone sodium phosphate multivesicular liposomes thermosensative hydrogel and its impact on noise-induced hearing loss in the guinea pigs. 2020-10-26 2023-08-13 Not clear
Deng-Hua Yang, Jing Xie, Ke Liu, Zhe Peng, Jing-Ying Guo, Shu-Kui Yu, Guo-Peng Wang, Shu-Sheng Gon. The histone deacetylase inhibitor sodium butyrate protects against noise-induced hearing loss in Guinea pigs. Neuroscience letters. vol 660. 2018-06-11. PMID:28928030. the histone deacetylase inhibitor sodium butyrate protects against noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2018-06-11 2023-08-13 Not clear
Yoshinobu Hirose, Kazuma Sugahara, Eiju Kanagawa, Yousuke Takemoto, Makoto Hashimoto, Hiroshi Yamashit. Quercetin protects against hair cell loss in the zebrafish lateral line and guinea pig cochlea. Hearing research. vol 342. 2018-01-08. PMID:27717895. the identified drugs were also investigated to determine whether they protect the cochlea against noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2018-01-08 2023-08-13 zebrafish
Qiuhong Xue, Caihong Li, Jia Chen, Hongmei Guo, Dongqing Li, Xianglei W. The Protective effect of the endoplasmic reticulum stress-related factors BiP/GRP78 and CHOP/Gadd153 on noise-induced hearing loss in guinea pigs. Noise & health. vol 18. issue 84. 2017-06-01. PMID:27762253. the protective effect of the endoplasmic reticulum stress-related factors bip/grp78 and chop/gadd153 on noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2017-06-01 2023-08-13 Not clear
Rui Ye, Jun Liu, Zhiying Jia, Hongyang Wang, YongAn Wang, Wei Sun, Xuan Wu, Zhifei Zhao, Baolong Niu, Xingqi Li, Guanghai Dai, Jianxiong L. Adenosine Triphosphate (ATP) Inhibits Voltage-Sensitive Potassium Currents in Isolated Hensen's Cells and Nifedipine Protects Against Noise-Induced Hearing Loss in Guinea Pigs. Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research. vol 22. 2017-03-13. PMID:27292522. adenosine triphosphate (atp) inhibits voltage-sensitive potassium currents in isolated hensen's cells and nifedipine protects against noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2017-03-13 2023-08-13 Not clear
Yingying Zhang, Gengtian Liang, Li Liu, Ling Lu, Jinyan Li. [The experimental study on repair of noise-induced hearing loss in guinea pigs by bone marrow NTCSCs transplantation]. Lin chuang er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Journal of clinical otorhinolaryngology, head, and neck surgery. vol 29. issue 17. 2016-06-21. PMID:26647544. [the experimental study on repair of noise-induced hearing loss in guinea pigs by bone marrow ntcscs transplantation]. 2016-06-21 2023-08-13 rat
Yuan Liang, Shujun Zhang, Xun Zhan. [Effect of sildenafil on morphology to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. Lin chuang er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Journal of clinical otorhinolaryngology, head, and neck surgery. vol 29. issue 13. 2016-06-16. PMID:26540929. [effect of sildenafil on morphology to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. 2016-06-16 2023-08-13 Not clear
Yuan Liang, Shujun Zhang, Xun Zhan. [Effect of sildenafil on morphology to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. Lin chuang er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Journal of clinical otorhinolaryngology, head, and neck surgery. vol 29. issue 13. 2016-06-16. PMID:26540929. to study the effects of sildenafil on morphology to noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2016-06-16 2023-08-13 Not clear
Liwei Chen, Ning Yu, Yan Lu, Longjun Wu, Daishi Chen, Weiwei Guo, Lidong Zhao, Mingbo Liu, Shiming Yang, Xuejun Sun, Suoqiang Zha. Hydrogen-saturated saline protects intensive narrow band noise-induced hearing loss in guinea pigs through an antioxidant effect. PloS one. vol 9. issue 6. 2015-10-19. PMID:24945316. hydrogen-saturated saline protects intensive narrow band noise-induced hearing loss in guinea pigs through an antioxidant effect. 2015-10-19 2023-08-13 Not clear
Ghassem Mohammadkhani, Akram Pourbakht, Mahnaz Khanavi, Soghrat Faghihzade. Protective effect of silymarin on noise-induced hearing loss in Guinea pigs. Iranian Red Crescent medical journal. vol 15. issue 11. 2014-04-10. PMID:24719690. protective effect of silymarin on noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2014-04-10 2023-08-13 human
Y Zhou, H Zheng, F Ruan, X Chen, G Zheng, M Kang, Q Zhang, X Su. Hydrogen-rich saline alleviates experimental noise-induced hearing loss in guinea pigs. Neuroscience. vol 209. 2012-07-30. PMID:22387110. hydrogen-rich saline alleviates experimental noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2012-07-30 2023-08-12 Not clear
Shu-jun Zhang, Xun Zhang, Yuan Liang, Zhuo-li Yu. [Effect of sildenafil on ABR thresholds shift to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery. vol 46. issue 10. 2012-05-10. PMID:22321424. [effect of sildenafil on abr thresholds shift to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. 2012-05-10 2023-08-12 Not clear
Shu-jun Zhang, Xun Zhang, Yuan Liang, Zhuo-li Yu. [Effect of sildenafil on ABR thresholds shift to noise-induced hearing loss in guinea pigs]. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery. vol 46. issue 10. 2012-05-10. PMID:22321424. to investigate the protective effects of sildenafil to noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2012-05-10 2023-08-12 Not clear
Ying Lin, Akinori Kashio, Takashi Sakamoto, Keigo Suzukawa, Akinobu Kakigi, Tatsuya Yamasob. Hydrogen in drinking water attenuates noise-induced hearing loss in guinea pigs. Neuroscience letters. vol 487. issue 1. 2011-03-09. PMID:20888392. hydrogen in drinking water attenuates noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2011-03-09 2023-08-12 Not clear
A R Fetoni, M Ralli, B Sergi, C Parrilla, D Troiani, G Paludett. Protective effects of N-acetylcysteine on noise-induced hearing loss in guinea pigs. Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale. vol 29. issue 2. 2010-06-16. PMID:20111615. protective effects of n-acetylcysteine on noise-induced hearing loss in guinea pigs. 2010-06-16 2023-08-12 Not clear