All Relations between Epilepsy, Temporal Lobe and sorbs2

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Yuenan Ban, Xiaolan Yang, Dandan Tan, Chen Gong, Yuan Gao, Jinxian Yuan, Yangmei Chen, You Wang, Tao X. Sorbs2 regulates seizure activity by influencing AMPAR-mediated excitatory synaptic transmission in temporal lobe epilepsy. Neurochemistry international. 2024-03-30. PMID:38555055. sorbs2 regulates seizure activity by influencing ampar-mediated excitatory synaptic transmission in temporal lobe epilepsy. 2024-03-30 2024-04-02 mouse