All Relations between Encephalitis and nlrp3

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Xiaxin Yang, Anqi Sun, Liangbo Kong, Xue Yang, Xiuhe Zhao, Shengjun Wan. Inhibition of NLRP3 inflammasome alleviates cognitive deficits in a mouse model of anti-NMDAR encephalitis induced by active immunization. International immunopharmacology. vol 137. 2024-06-08. PMID:38851162. inhibition of nlrp3 inflammasome alleviates cognitive deficits in a mouse model of anti-nmdar encephalitis induced by active immunization. 2024-06-08 2024-06-11 mouse
Xiaxin Yang, Anqi Sun, Liangbo Kong, Xue Yang, Xiuhe Zhao, Shengjun Wan. Inhibition of NLRP3 inflammasome alleviates cognitive deficits in a mouse model of anti-NMDAR encephalitis induced by active immunization. International immunopharmacology. vol 137. 2024-06-08. PMID:38851162. however, the underlying mechanism of anti-nmdar encephalitis remains unclear, and the biological function of the nlrp3 inflammasome in this condition has not been elucidated. 2024-06-08 2024-06-11 mouse
Hefei Huang, Xuemei He, Lingzhu Shi, Jingtao Yu, Zibin Lu, Huihui Cao, Jinying Ou, Xi Chen, Lijun Yan, Jiabin Yang, Wei Zhao, Junshan Liu, Linzhong Y. Tanreqing injection inhibits dengue virus encephalitis by suppressing the activation of NLRP3 inflammasome. Chinese medicine. vol 19. issue 1. 2024-02-14. PMID:38355571. tanreqing injection inhibits dengue virus encephalitis by suppressing the activation of nlrp3 inflammasome. 2024-02-14 2024-02-17 Not clear
Jiaxin Yang, Yuhang Li, Hanyu Luo, Jiannan Ma, Yaxin Zheng, Lvli Zhou, Ran Ding, Linxue Meng, Xiaofang Zhang, Yan Jiang, Xiujuan Li, Siqi Hong, Li Jian. Elevated serum levels of the NLRP3 inflammasome are associated with the severity of anti-NMDAR encephalitis in children. Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry. 2023-10-09. PMID:37813328. elevated serum levels of the nlrp3 inflammasome are associated with the severity of anti-nmdar encephalitis in children. 2023-10-09 2023-10-15 Not clear
Xiao Hu, Qiongzhen Zeng, Ji Xiao, Shurong Qin, Yuan Wang, Tianhao Shan, Di Hu, Yexuan Zhu, Kaisheng Liu, Kai Zheng, Yifei Wang, Zhe Re. Herpes Simplex Virus 1 Induces Microglia Gasdermin D-Dependent Pyroptosis Through Activating the NLR Family Pyrin Domain Containing 3 Inflammasome. Frontiers in microbiology. vol 13. 2022-04-07. PMID:35387080. in addition, nlrp3 and il-1β expression levels were significantly increased in the mouse model of herpes simplex encephalitis compared with normal mice without viral infection. 2022-04-07 2023-08-13 mouse
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. there were positive correlations between csf nlrp3 inflammasome and cytokines in anti-nmdar encephalitis patients. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. this study aims to determine the levels of nlrp3 and related cytokines (il-1β, il-6, and il-17) in the cerebrospinal fluid (csf) of anti-nmdar encephalitis patients and to assess whether nlrp3 influences the clinical outcomes of this disease. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. these results suggested that the level of csf nlrp3 inflammasome could represent the severity of anti-nmdar encephalitis and the reduction of csf nlrp3 inflammasome could act as an indicator for the prognosis of this disease. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. however, the possible role of nlrp3 inflammasome in the pathogenesis of anti-nmdar encephalitis remains unclear. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. there was also a positive correlation between maximum modified rankin scale (mrs) scores and csf nlrp3 inflammasome in anti-nmdar encephalitis patients. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Yu Peng, Baozhu Liu, Shanshan Pei, Dong Zheng, Zhanhang Wang, Teng Ji, Suyue Pan, Hai-Ying Shen, Honghao Wan. Higher CSF Levels of NLRP3 Inflammasome Is Associated With Poor Prognosis of Anti-N-methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis. Frontiers in immunology. vol 10. 2020-06-04. PMID:31214158. our results showed significant increases of csf nlrp3 inflammasome, il-1β, il-6, and il-17 in anti-nmdar encephalitis patients. 2020-06-04 2023-08-13 Not clear
Ming-Fang Wu, Szu-Ting Chen, An-Hang Yang, Wan-Wan Lin, Yi-Ling Lin, Nien-Jung Chen, I-Shuen Tsai, Lei Li, Shie-Liang Hsie. CLEC5A is critical for dengue virus-induced inflammasome activation in human macrophages. Blood. vol 121. issue 1. 2013-02-25. PMID:23152543. moreover, up-regulation of pro-il-1β, pro-il-18, and nlrp3 associated with caspase-1 activation was observed in dv-infected gm-mϕ, whereas blockade of clec5a/mdl-1, a c-type lectin critical for dengue hemorrhagic fever and japanese encephalitis virus infection, inhibits nlrp3 inflammasome activation and pyrotopsis in gm-mϕ. 2013-02-25 2023-08-12 human
Deepak Kumar Kaushik, Malvika Gupta, Kanhaiya Lal Kumawat, Anirban Bas. NLRP3 inflammasome: key mediator of neuroinflammation in murine Japanese encephalitis. PloS one. vol 7. issue 2. 2012-07-23. PMID:22393394. nlrp3 inflammasome: key mediator of neuroinflammation in murine japanese encephalitis. 2012-07-23 2023-08-12 Not clear