All Relations between Depressive Disorder and nonsuicidal self-injury

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Tian Ren, Yujiao Wen, Lu Ma, Dan Qiao, Gaizhi Li, Hong Li, Xiao Wang, Zhifen Li. Psychosocial factors affect the occurrence of nonsuicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder through chain mediation. European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 2024-07-08. PMID:38976048. psychosocial factors affect the occurrence of nonsuicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder through chain mediation. 2024-07-08 2024-07-11 Not clear
Meiling Peng, Lin Zhang, Qingpei Wu, Hao Liu, Xiaoyan Zhou, Nongmei Cheng, Dandan Wang, Zenan Wu, Xinyu Fang, Lingfang Yu, Xueping Huan. The effects of childhood trauma on nonsuicidal self-injury and depressive severity among adolescents with major depressive disorder: The different mediating roles of positive and negative coping styles. Journal of affective disorders. 2024-06-23. PMID:38909757. the effects of childhood trauma on nonsuicidal self-injury and depressive severity among adolescents with major depressive disorder: the different mediating roles of positive and negative coping styles. 2024-06-23 2024-06-26 Not clear
Xiaojuan Weng, Ruru Tang, Lixian Chen, Xiaorong Weng, Dandan Wang, Zenan Wu, Lingfang Yu, Xinyu Fang, Chen Zhan. Pathway from childhood trauma to nonsuicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder: the chain-mediated role of psychological resilience and depressive severity. European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 2024-01-16. PMID:38227047. pathway from childhood trauma to nonsuicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder: the chain-mediated role of psychological resilience and depressive severity. 2024-01-16 2024-01-18 Not clear
Xiaojuan Weng, Ruru Tang, Lixian Chen, Xiaorong Weng, Dandan Wang, Zenan Wu, Lingfang Yu, Xinyu Fang, Chen Zhan. Pathway from childhood trauma to nonsuicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder: the chain-mediated role of psychological resilience and depressive severity. European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 2024-01-16. PMID:38227047. this study aimed to explore the pathway from childhood trauma to nonsuicidal self-injury (nssi) in adolescents with major depressive disorder (mdd) and to examine the chain-mediating role of psychological resilience and depressive symptoms in this pathway. 2024-01-16 2024-01-18 Not clear
Xiangying Xie, Jingfang Liu, Xuan Gong, Ting Sun, Yinglin Li, Zhongchun Liu, Bing Xiang Yang, Lili Zhang, Kaimei Zhu, Zhongxiang Ca. Relationship Between Childhood Trauma and Nonsuicidal Self-Injury Among Adolescents with Depressive Disorder: Mediated by Negative Life Events and Coping Style. Neuropsychiatric disease and treatment. vol 19. 2023-10-31. PMID:37905171. relationship between childhood trauma and nonsuicidal self-injury among adolescents with depressive disorder: mediated by negative life events and coping style. 2023-10-31 2023-11-08 Not clear
Xiangying Xie, Jingfang Liu, Xuan Gong, Ting Sun, Yinglin Li, Zhongchun Liu, Bing Xiang Yang, Lili Zhang, Kaimei Zhu, Zhongxiang Ca. Relationship Between Childhood Trauma and Nonsuicidal Self-Injury Among Adolescents with Depressive Disorder: Mediated by Negative Life Events and Coping Style. Neuropsychiatric disease and treatment. vol 19. 2023-10-31. PMID:37905171. nonsuicidal self-injury (nssi) is related to childhood trauma, negative life events, and coping style, but the interaction among these factors and the mechanism by which they interact in adolescents with depressive disorder remain unclear. 2023-10-31 2023-11-08 Not clear
Hui-Ming Niu, Zi-Ming Zhang, Xiao-Mei Mu, Hai-Jing Zha. The Characteristics and Influencing Factors of Nonsuicidal Self-Injury of Adolescents With Depressive Disorder in China: A Meta-analysis. The Journal of nervous and mental disease. 2023-03-21. PMID:36943328. this study is a systematic review of characteristics and influencing factors of nonsuicidal self-injury behavior among adolescents with depressive disorder in china. 2023-03-21 2023-08-14 human
Hui-Ming Niu, Zi-Ming Zhang, Xiao-Mei Mu, Hai-Jing Zha. The Characteristics and Influencing Factors of Nonsuicidal Self-Injury of Adolescents With Depressive Disorder in China: A Meta-analysis. The Journal of nervous and mental disease. 2023-03-21. PMID:36943328. the characteristics and influencing factors of nonsuicidal self-injury of adolescents with depressive disorder in china: a meta-analysis. 2023-03-21 2023-08-14 human
Hui-Ming Niu, Zi-Ming Zhang, Xiao-Mei Mu, Hai-Jing Zha. The Characteristics and Influencing Factors of Nonsuicidal Self-Injury of Adolescents With Depressive Disorder in China: A Meta-analysis. The Journal of nervous and mental disease. 2023-03-21. PMID:36943328. the evidence shows that, according to the common self-injury mode and location, the nonsuicidal self-injury behavior of young people with depressive disorder aged 15-18 years is paid attention to and guided, so as to achieve early detection and early diagnosis and treatment, and reduce the occurrence of serious harm. 2023-03-21 2023-08-14 human
Ivar Snorrason, Nancy J Keuthen, Courtney Beard, Thröstur Björgvinsso. Prevalence and Correlates of Hair Pulling Disorder and Skin Picking Disorder in an Acute Psychiatric Sample. The Journal of nervous and mental disease. vol 211. issue 2. 2023-01-30. PMID:36716064. logistic regression controlling for age and sex showed that diagnosis of hpd/spd was not significantly associated with suicidal ideation, suicidal behaviors, nonsuicidal self-injury, or emotional disorder diagnoses (e.g., borderline personality disorder, major depressive disorder). 2023-01-30 2023-08-14 Not clear
Lijun Kang, Wei Wang, Nan Zhang, Zhaowen Nie, Qian Gong, Lihua Yao, Ning Tu, Hongyan Feng, Xiaofen Zong, Hanping Bai, Gaohua Wang, Lihong Bu, Fei Wang, Zhongchun Li. Superior temporal gyrus and cerebellar loops predict nonsuicidal self-injury in major depressive disorder patients by multimodal neuroimaging. Translational psychiatry. vol 12. issue 1. 2022-11-10. PMID:36357369. superior temporal gyrus and cerebellar loops predict nonsuicidal self-injury in major depressive disorder patients by multimodal neuroimaging. 2022-11-10 2023-08-14 human
Lijun Kang, Wei Wang, Nan Zhang, Zhaowen Nie, Qian Gong, Lihua Yao, Ning Tu, Hongyan Feng, Xiaofen Zong, Hanping Bai, Gaohua Wang, Lihong Bu, Fei Wang, Zhongchun Li. Superior temporal gyrus and cerebellar loops predict nonsuicidal self-injury in major depressive disorder patients by multimodal neuroimaging. Translational psychiatry. vol 12. issue 1. 2022-11-10. PMID:36357369. in major depressive disorder (mdd) patients, nonsuicidal self-injury (nssi) is a common comorbidity, and it is important to clarify the underlying neurobiology. 2022-11-10 2023-08-14 human
Lina Wang, Doudou Zheng, Lanfen Liu, Gengkun Zhong, Xiaojiao Bi, Shiqi Hu, Miao Wang, Dongdong Qia. Relationship between SIRT1 gene and adolescent depressive disorder with nonsuicidal self-injury behavior: Based on gene methylation and mRNA expression. Medicine. vol 100. issue 31. 2021-08-24. PMID:34397817. relationship between sirt1 gene and adolescent depressive disorder with nonsuicidal self-injury behavior: based on gene methylation and mrna expression. 2021-08-24 2023-08-13 Not clear
Lijun Kang, Ruiting Li, He Liu, Simeng Ma, Siqi Sun, Nan Zhang, Lihua Yao, Ying Wang, Xiaofen Zong, Chunqi Ai, Zhikang Zou, Bing Xiang Yang, Hanping Bai, Zhongchun Li. Nonsuicidal self-injury in undergraduate students with major depressive disorder: The role of psychosocial factors. Journal of affective disorders. vol 290. 2021-07-05. PMID:33993076. nonsuicidal self-injury (nssi) is related to childhood abuse, family relationships, interpersonal relationships, personality, but the interaction between them is still unclear, and how they interact in major depressive disorder (mdd). 2021-07-05 2023-08-13 Not clear
Lijun Kang, Ruiting Li, He Liu, Simeng Ma, Siqi Sun, Nan Zhang, Lihua Yao, Ying Wang, Xiaofen Zong, Chunqi Ai, Zhikang Zou, Bing Xiang Yang, Hanping Bai, Zhongchun Li. Nonsuicidal self-injury in undergraduate students with major depressive disorder: The role of psychosocial factors. Journal of affective disorders. vol 290. 2021-07-05. PMID:33993076. nonsuicidal self-injury in undergraduate students with major depressive disorder: the role of psychosocial factors. 2021-07-05 2023-08-13 Not clear
Courtney N Forbes, Matthew T Tull, Alexander L Chapman, Katherine L Dixon-Gordon, Kim L Grat. Implicit Associations of Nonsuicidal Self-Injury with Relief in Posttraumatic Stress and Depressive Disorders. Archives of suicide research : official journal of the International Academy for Suicide Research. 2021-05-26. PMID:32866425. implicit associations of nonsuicidal self-injury with relief in posttraumatic stress and depressive disorders. 2021-05-26 2023-08-13 Not clear
Yujiao Wen, Xuemin Zhang, Yifan Xu, Dan Qiao, Shanshan Guo, Ning Sun, Chunxia Yang, Min Han, Zhifen Li. Cognitive Impairment in Adolescent Major Depressive Disorder With Nonsuicidal Self-Injury: Evidence Based on Multi-indicator ERPs. Frontiers in human neuroscience. vol 15. 2021-03-16. PMID:33716699. cognitive impairment in adolescent major depressive disorder with nonsuicidal self-injury: evidence based on multi-indicator erps. 2021-03-16 2023-08-13 human