All Relations between Cerebral Infarction and sarm1

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Kun Zhou, Yan Tan, Guofen Zhang, Jingjing Li, Shihui Xing, Xinran Chen, Jiali Wen, Ge Li, Yuhua Fan, Jinsheng Zeng, Jian Zhan. Loss of SARM1 ameliorates secondary thalamic neurodegeneration after cerebral infarction. Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 2023-10-28. PMID:37898107. loss of sarm1 ameliorates secondary thalamic neurodegeneration after cerebral infarction. 2023-10-28 2023-11-08 Not clear