All Relations between Alzheimer Disease and brain derived neurotrophic factor

Publication Sentence Publish Date Extraction Date Species
Jinlong Wu, Zhenwei Mao, Zhanbing Ren, Wanli Zang, Haodong Tian, Li Huang, Haowei Liu, Feiyang Liu, Li Pen. Exploring the impact of computer game playing on cognitive function, Alzheimer's disease risk, and brain-derived neurotrophic factor levels: Basic evidence from Mendelian randomization. Digital health. vol 10. 2024-05-27. PMID:38798882. exploring the impact of computer game playing on cognitive function, alzheimer's disease risk, and brain-derived neurotrophic factor levels: basic evidence from mendelian randomization. 2024-05-27 2024-05-31 Not clear
Corrigendum: Sorl1 knockout inhibits expression of brain-derived neurotrophic factor: involvement in the development of late-onset Alzheimer's disease. Neural regeneration research. vol 19. issue 10. 2024-03-15. PMID:38488554. corrigendum: sorl1 knockout inhibits expression of brain-derived neurotrophic factor: involvement in the development of late-onset alzheimer's disease. 2024-03-15 2024-03-17 Not clear
Tadahiro Numakawa, Ryutaro Kajihar. An Interaction between Brain-Derived Neurotrophic Factor and Stress-Related Glucocorticoids in the Pathophysiology of Alzheimer's Disease. International journal of molecular sciences. vol 25. issue 3. 2024-02-10. PMID:38338875. an interaction between brain-derived neurotrophic factor and stress-related glucocorticoids in the pathophysiology of alzheimer's disease. 2024-02-10 2024-02-12 Not clear
Jiaxing You, Yinan Wang, Xinyue Chang, Yi Liu, Yu He, Xiya Zhou, Jinyan Zou, Meng Xiao, Mengyao Shi, Daoxia Guo, Ouxi Shen, Zhengbao Zh. Association between plasma brain-derived neurotrophic factor level and Alzheimer's disease: a Mendelian randomization study. Current neurovascular research. 2024-01-27. PMID:38279765. association between plasma brain-derived neurotrophic factor level and alzheimer's disease: a mendelian randomization study. 2024-01-27 2024-01-29 Not clear
Yu-Chieh Hsu, Yen-Yu Huang, Shin-Yu Tsai, Yi-Wei Kuo, Jia-Hung Lin, Hsieh-Hsun Ho, Jui-Fen Chen, Ko-Chiang Hsia, Yu Su. Efficacy of Probiotic Supplements on Brain-Derived Neurotrophic Factor, Inflammatory Biomarkers, Oxidative Stress and Cognitive Function in Patients with Alzheimer's Dementia: A 12-Week Randomized, Double-Blind Active-Controlled Study. Nutrients. vol 16. issue 1. 2024-01-11. PMID:38201846. efficacy of probiotic supplements on brain-derived neurotrophic factor, inflammatory biomarkers, oxidative stress and cognitive function in patients with alzheimer's dementia: a 12-week randomized, double-blind active-controlled study. 2024-01-11 2024-01-13 Not clear
Robert Shen, Christian Ardianto, Celia Celia, Veronika Maria Sidharta, Poppy Kristina Sasmita, Irawan Satriotomo, Yuda Turan. Brain-derived neurotrophic factor interplay with oxidative stress: neuropathology approach in potential biomarker of Alzheimer's disease. Dementia & neuropsychologia. vol 17. 2023-12-06. PMID:38053647. brain-derived neurotrophic factor interplay with oxidative stress: neuropathology approach in potential biomarker of alzheimer's disease. 2023-12-06 2023-12-10 Not clear
Mingri Zhao, Xun Chen, Jiangfeng Liu, Yanjin Feng, Chen Wang, Ting Xu, Wanxi Liu, Xionghao Liu, Mujun Liu, Deren Ho. Sorl1 knockout inhibits expression of brain-derived neurotrophic factor: involvement in the development of late-onset Alzheimer's disease. Neural regeneration research. vol 19. issue 7. 2023-12-05. PMID:38051905. sorl1 knockout inhibits expression of brain-derived neurotrophic factor: involvement in the development of late-onset alzheimer's disease. 2023-12-05 2023-12-10 Not clear
Sama Jaberi, Margaret Fahnestoc. Mechanisms of the Beneficial Effects of Exercise on Brain-Derived Neurotrophic Factor Expression in Alzheimer's Disease. Biomolecules. vol 13. issue 11. 2023-11-25. PMID:38002258. mechanisms of the beneficial effects of exercise on brain-derived neurotrophic factor expression in alzheimer's disease. 2023-11-25 2023-11-28 Not clear
Deborah A Deliyannides, Jamie A Graff, Izael Niño, Seonjoo Lee, Mustafa M Husain, Brent P Forester, Elizabeth Crocco, Ipsit V Vahia, Davangere P Devanan. Effects of lithium on serum Brain-Derived Neurotrophic Factor in Alzheimer's patients with agitation. International journal of geriatric psychiatry. vol 38. issue 9. 2023-09-21. PMID:37732619. effects of lithium on serum brain-derived neurotrophic factor in alzheimer's patients with agitation. 2023-09-21 2023-10-07 human
Meng-Ju Tsai, Yung-Shuan Lin, Chun-Yu Chen, Wei-Ju Lee, Jong-Ling Fu. Serum brain-derived neurotrophic factor levels as a predictor for Alzheimer disease progression. Journal of the Chinese Medical Association : JCMA. 2023-09-15. PMID:37713318. serum brain-derived neurotrophic factor levels as a predictor for alzheimer disease progression. 2023-09-15 2023-10-07 Not clear
Ahmad Mobed, Saeid Charsouei, Yalda Yazdani, Morad Kohandel Gargari, Ali Ahmadalipour, Seyyedeh Reyhaneh Sadremousavi, Maryam Farrahizadeh, Ali Shahbazi, Maryam Haghan. Biosensors, Recent Advances in Determination of BDNF and NfL. Cellular and molecular neurobiology. 2023-08-21. PMID:37605014. key biomarkers such as brain derived neurotrophic factor (bdnf) and neurofilament light chain (nfl) play important roles in the development and progression of many neurological diseases, including multiple sclerosis, alzheimer's disease, and parkinson's disease. 2023-08-21 2023-09-07 Not clear
Mackayla L Nelson, Julia A Pfeifer, Jordan P Hickey, Andrila E Collins, Bettina E Kalisc. Exploring Rosiglitazone's Potential to Treat Alzheimer's Disease through the Modulation of Brain-Derived Neurotrophic Factor. Biology. vol 12. issue 7. 2023-07-29. PMID:37508471. exploring rosiglitazone's potential to treat alzheimer's disease through the modulation of brain-derived neurotrophic factor. 2023-07-29 2023-08-14 human
Yuanyuan Li, Jiao Chen, Hui Yu, Jiayu Ye, Chunxia Wang, Lingli Kon. Serum brain-derived neurotrophic factor as diagnosis clue for Alzheimer's disease: A cross-sectional observational study in the elderly. Frontiers in psychiatry. vol 14. 2023-04-03. PMID:37009109. serum brain-derived neurotrophic factor as diagnosis clue for alzheimer's disease: a cross-sectional observational study in the elderly. 2023-04-03 2023-08-14 Not clear
Anil Yirün, Deniz Arca Çakır, Sonia Sanajou, Selinay Başak Erdemli Köse, Aylin Balcı Özyurt, Dilara Zeybek, Özlem Bozdemir, Terken Baydar, Pinar Erkekogl. Evaluation of the effects of Herpes simplex glycoprotein B on complement system and cytokines in in vitro models of Alzheimer's disease. Journal of applied toxicology : JAT. 2023-03-31. PMID:36999203. hsv-gb group; 3. retinoic acid (ra) and brain derived neurotrophic factor induced (bdnf) alzheimer's model (ad), 4. 2023-03-31 2023-08-14 Not clear
Katarina Kouter, Matea Nikolac Perkovic, Gordana Nedic Erjavec, Tina Milos, Lucija Tudor, Suzana Uzun, Ninoslav Mimica, Nela Pivac, Alja Videtic Pask. Difference in Methylation and Expression of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment. Biomedicines. vol 11. issue 2. 2023-02-25. PMID:36830773. difference in methylation and expression of brain-derived neurotrophic factor in alzheimer's disease and mild cognitive impairment. 2023-02-25 2023-08-14 Not clear
Dar Junaid Bashir, Saliha Manzoor, Mohd Sarfaraj, Shekh Mohammad Afzal, Masarat Bashir, Nidhi, Shweta Rastogi, Indu Arora, Mohammed Sami. Magnoflorine-Loaded Chitosan Collagen Nanocapsules Ameliorate Cognitive Deficit in Scopolamine-Induced Alzheimer's Disease-like Conditions in a Rat Model by Downregulating IL-1β, IL-6, TNF-α, and Oxidative Stress and Upregulating Brain-Derived Neurotrophic Factor and DCX Expressions. ACS omega. vol 8. issue 2. 2023-01-23. PMID:36687096. magnoflorine-loaded chitosan collagen nanocapsules ameliorate cognitive deficit in scopolamine-induced alzheimer's disease-like conditions in a rat model by downregulating il-1β, il-6, tnf-α, and oxidative stress and upregulating brain-derived neurotrophic factor and dcx expressions. 2023-01-23 2023-08-14 rat
Fuqiang Qian, Jian Liu, Hongyu Yang, Haohao Zhu, Zhiqiang Wang, Yue Wu, Zaohuo Chen. Association of plasma brain-derived neurotrophic factor with Alzheimer's disease and its influencing factors in Chinese elderly population. Frontiers in aging neuroscience. vol 14. 2022-11-25. PMID:36425322. association of plasma brain-derived neurotrophic factor with alzheimer's disease and its influencing factors in chinese elderly population. 2022-11-25 2023-08-14 Not clear
Xiao-Jun Wu, Qin-Qin Shu, Bin Wang, Lan Dong, Bin Ha. Acetoacetate Improves Memory in Alzheimer's Mice via Promoting Brain-Derived Neurotrophic Factor and Inhibiting Inflammation. American journal of Alzheimer's disease and other dementias. vol 37. 2022-09-16. PMID:36113018. acetoacetate improves memory in alzheimer's mice via promoting brain-derived neurotrophic factor and inhibiting inflammation. 2022-09-16 2023-08-14 mouse
Carlye A Szarowicz, Kathy Steece-Collier, Margaret E Caulfiel. New Frontiers in Neurodegeneration and Regeneration Associated with Brain-Derived Neurotrophic Factor and the rs6265 Single Nucleotide Polymorphism. International journal of molecular sciences. vol 23. issue 14. 2022-07-27. PMID:35887357. brain-derived neurotrophic factor is an extensively studied neurotrophin implicated in the pathology of multiple neurodegenerative and psychiatric disorders including, but not limited to, parkinson's disease, alzheimer's disease, huntington's disease, traumatic brain injury, major de-pressive disorder, and schizophrenia. 2022-07-27 2023-08-14 human
Yun-Long Xu, Lin Zhu, Zi-Jun Chen, Xiao-Fei Deng, Pei-Dong Liu, Shan Li, Bing-Chun Lin, Chuan-Zhong Yang, Wei Xu, Kui-Kui Zhou, Ying-Jie Zh. Release of Endogenous Brain-derived Neurotrophic Factor into the Lateral Entorhinal Cortex from the Paraventricular Thalamus Ameliorates Social Memory Deficits in a Mouse Model of Alzheimer's Disease. Neuroscience bulletin. 2022-06-28. PMID:35764752. release of endogenous brain-derived neurotrophic factor into the lateral entorhinal cortex from the paraventricular thalamus ameliorates social memory deficits in a mouse model of alzheimer's disease. 2022-06-28 2023-08-14 mouse